زنان عصيانگر
بازگشت به صفحه اصلي
ارسال نظرات و پيشنهادات
خريد اينترنتي
زنان عصيانگر
 
زهرا عرب پور
     

بد دهن!
صبح عروسي گلاب قاب كادوي يوسف را با كمك طاهر گشود همان قالي بود كه با كمك هم در روزهاي قشنگ و پر مهر و شور عشق مي‌بافتند. گلاب بي‌آنكه اختيار سيل اشكهايش را داشته باشد روي قالي دست مي‌كشيد تا سر انگشتان لرزان مادر را لمس كند اما رسيد به رد خوني كه در ميان نقشه پاي اثر اشك ليلي خشكيده بود. سرش را خم كرد و نشاني را بوسيد. آنجا رد خون انگشتان يوسف بود كه عشق را معني مي‌كرد.
عشق يعني تا خدا پرواز...‌
ني نگاهي پر هوس پر آز ...‌‌

© 2006-2009 Dorsa publication. all rights reserved