شيطنت‌هاي تاريخ
بازگشت به صفحه اصلي
ارسال نظرات و پيشنهادات
خريد اينترنتي
شيطنت‌هاي تاريخ
 
فواد فاروقي
صفحه : 271

نويسنده با مراجعه به واقعيت‌هاي تاريخي داستان‌هايي را بيان مي‌كند كه به واسطه كيفيت تاريخي آنها نوعي از حقيقت را به صورت قابل فهم و قابل لمس ارائه مي‌دهد. قصه‌ها نوعي واقعيت تاريخي هستند كه با مفهومي از زمان گره خورده‌آندو ما را به زمان قصه مي‌برند. ارزش قصه‌ها در متن واقعيت‌هاي تاريخي آن است كه بسيار لذت‌بخش است و همين كيفيت آن ما را به خواندن زندگي گذشتگان برمي‌انگيزاند .
پشت‌جلد :
زن هرزه را در بازار گرداندند، به ميانه ميدانش آوردند، رسوايش كردند و آنگاه به جانش افتادند، با خنجر، شمشير، نيزه و هر چيز برنده‌اي كه دم دستشان بود. همين كه كارشان تمام شد، تازه فهميدند چه كرده‌اند و چگونه زني را كشته‌اند كه مي‌شد از وجودش بهره‌برداري كرد! عزت ملك بر روي زمين افتاده بود، با تني مجروح، بدني گلگون شده به خون. از ديدن آن گوشت جوان و آن خون شفاف، اشتهاي مجازات‌كنندگان برانگيخته شد... به جسدش يورش بردند، گوشت‌هاي تنش را به دندان كندندو با رغبتي وافر خوردند ...

© 2006-2009 Dorsa publication. all rights reserved